Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tạp chí và các thành viên ban biên tập

- Chức năng nhiệm vụ của tạp chí: Thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép;
- Quyền hạn nhiệm vụ của Tổng biên tập, Phó tổng Biên tập, Thư ký, và HĐBT- trị sự; 

1. Tổng biên tập (TBT):

 • Lãnh đạo và quản lý chung về mọi hoạt động của tòa soạn, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí (Theo điều 13 chương 4 của Luật Báo chí);
 • Quyết định đăng hay không đăng bài viết 
 • Tổng duyệt bài viết hoàn chỉnh trước khi đưa in;
 • Ký các loại hợp đồng in, phát hành, quảng cáo; nhuận bút, quy chế hoạt động của Tạp chí;

2.Phó tổng biên tập (P.TBT):  giúp việc cho TBTtrong việc lãnh đạo, quản lý về hoạt động của Tạp chí; tham gia biện phản thảo khi có thư mời; thực hiện các nhiệm vụ và ký kết các văn bản khi được TBT ủy quyền.
3. Chủ tịch Hội đồng biên tập: 

 • Tổ chức các công việc liên quan đến việc nhận và gửi bài cho phản biện;
 • Phản biện các bài viết;
 • Định hướng cho các số chuyên đề (nếu có);

4. Hội đồng biên tập - trị sự:

 • Có các nhiêm vụ đinh hướng cho tạp chí khoa học;
 • Đề xuất những thay đổi trong hoạt động của Tạp chí nhằm muc tiêu nâng tầm khoa học và tăng cường khả năng công bố khoa học cho Tạp chí;
 • Phản biện bài báo khi có thư mời.

5. Thư ký Tòa soạn:

 • Giúp việc cho Hội đồng biên tập - trị sự, làm công tác thư ký từ khi nhận bài của tác giả đến khi tạp chí được phát hành, cụ thể: 
 • Nhận và trả lời thư của tác giả; kiểm tra nội dung và hình thức của bài viết; tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (nêu rõ lý do)
 •  Gửi thư mời (có thể trực tuyến) cho người phản biện khi chủ tịch Hội đồng Biên tập - trị sự  đề xuất.
 • Tư vấn thiết kế lên trang cho Tạp chí; xếp bài theo chuyên mục,tính số trang, đọc soát lỗi trên bản bông, tít, sapô, tít xen, hộp thông tin và các tin dẫn kèm theo; kiểm tra Quảng cáo trên bìa theo hợp đồng.
 • Sau khi nhận tạp chí, kiểm tra phát hiện lỗi (nếu có) báo cáo Tổng biên tập để kịp thời xử lý
 • Một số công tác khác: