Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số: 420 /QĐ-HVTC ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Học viện Tài chính)

STT Họ và tên Đơn vị Trách nhiệm
 1.  

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Học viện Tài chính

Tổng Biên tập

 1.  

PGS.TS. Trương Thị Thủy

Học viện Tài chính

Phó Tổng Biên tập

 1.  

GS.TS.  Ngô Thế Chi

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng

Học viện Tài chính

Ủy viên Hội đồng Biên tập

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Học viện Tài chính

-

 1.  

TS. Nguyễn Văn Bình

Học viện Tài chính

-

 1.  

GS.TS. Chúc Anh Tú

Học viện Tài chính

-

 1.  

GS.TS. Đinh Văn Sơn

Đại học Thương Mại

-

 1.  

GS.TS. Trần Văn Nhung

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

-

 1.  

GS.TS. Vũ Văn Hóa

Đại học Kinh doanh và

Công nghệ

-

 1.  

GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ

Học viện Tài chính

-

 1.  

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên

Kiểm toán Nhà nước

-

 1.  

GS. Jon SibSon

University of Greenwich

-

 1.  

GS. Nick Hand

University of Greenwich

-

 1.  

GS. Mark Holmes

Waikato University,

New Zealand

-

 1.  

PGS.TS. Simone Domenico Scagnelli

Edith Cowan University,

 Perth, Australia

-

 1.  

PGS. Chung Tran

Australian National University

-

 1.  

PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh

Đại học Tài chính Ngân hàng

-

 1.  

PGS.TS. Lưu Đức Tuyên

Bộ Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Phạm Văn Liên

Học viện Tài chính

Ủy viên Hội đồng Biên tập

 1.  

PGS.TS. Trần Xuân Hải

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh

Học viện Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Vũ Duy Nguyên

Học viện Tài chính

-

 1.  

TS. Lưu Hữu Đức

Học viện Tài chính

-

 1.  

TS. Nguyễn Thị Lan

Học viện Tài chính

-

 1.  

TS. Luong Thi Anh Hoa

 

University of Otago,

 New Zealand

-

 1.  

TS. Lê Thị Thùy Vân

Viện Chiến lược và

Chính sách Tài chính

-

 1.  

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng

Học viện Tài chính

UV Hội đồng Biên tập, kiêm Trị sự tòa soạn

 1.  

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Học viện Tài chính

Thư  ký Tạp chí

 1.  

Ths. Ngô Vút Bổng

Học viện Tài chính

Hỗ trợ kỹ thuật Tạp chí online

 1.  

Ths. Vũ Thị Diệu Loan

Học viện Tài chính

Hỗ trợ  kỹ thuật Tạp chí online

 1.  

Ths. Hoàng Hữu Sơn

Học viện Tài chính

Hỗ trợ  kỹ thuật Tạp chí online

 

(Tổng số: 36 người).