Ths.Trần Thị Thùy

THỰC TRẠNG CUNG CẤP THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đã quan tâm và chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường và cụ thể là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với bảo vệ môi trường. Từ đó dẫn đến những đòi hỏi tất yếu cần phải có thông tin về môi trường trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Đáp ứng điều đó, Bộ Tài chính cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện một số thông tư, văn bản pháp quy về lĩnh vực môi trường nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp có thể áp dụng vào quá trình tổ chức kế toán tại đơn vị mình. Vậy, các thông tin môi trường được trình bày trên báo cáo tài chính như thế nào theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bài viết đánh giá thông tin môi trường trên báo cáo tài chính theo yêu cầu của UNCTAD và từ đó đánh giá thực trạng cung cấp thông tin môi trường trên báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: kế toán môi trường, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tin môi trường trên báo cáo tài chính

Số lượt đọc: 231 - Số lượt tải về: 190

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm