Ths. Trần Thị Minh Nguyệt, TS. Đàm Thanh Tú

Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp - Mô hình nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Những biến động về kinh tế trong nước và thế giới ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản và quản lý dòng tiền, đặc biệt với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Tại các công ty thuộc ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì việc quản lý dòng tiền luôn là yếu tố sống còn để đảm bảo tài chính ổn định, nâng cao sức cạnh tranh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chỉ tiêu FCFE và FCFF làm đại diện cho dòng tiền trong doanh nghiệp. Kết quả thực nghiệm là căn cứ để chúng tôi đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền cho các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm ở Việt Nam trong thời gian tới.

English Summary:

Từ khóa: dòng tiền, mô hình hồi quy, ngành thực phẩm, quản trị dòng tiền

Số lượt đọc: 216 - Số lượt tải về: 1238

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm