TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng nền kinh tế số

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là thời kỳ kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tất yếu và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo bước đột phá cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế số ở Việt Nam hiện nay chưa phát triển kịp với xu thế. Vì vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp hữu ích. Xuất phát từ các yếu tố tạo nên sự phát triển của nền kinh tế số, là xây dựng một chính phủ điện tử kiến tạo, từ đó tác giả mạnh dạn đề xuất phương hướng, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính trong các cơ quan Nhà nước để có nền tảng xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng nền kinh tế số.

English Summary:

Từ khóa: chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, nền kinh tế số

Số lượt đọc: 257 - Số lượt tải về: 164

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm