Ths. Nguyễn Bá Linh

Huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị

Lĩnh vực: Vấn đề hôm nay

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể đối với tài nguyên này. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc từ đó đề xuất những gợi ý cho Việt Nam trong việc khai thác các nguồn lực tài chính từ đất đai là việc làm có ý nghĩa trong quá trình đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 và đô thị hóa theo hướng bền vững.

English Summary:

Từ khóa: nguồn lực tài chính, đất đai, kinh nghiệm, quy hoạch đất đai

Số lượt đọc: 64 - Số lượt tải về: 30

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm