PGS.TS Nguyễn Thị Hà, TS. Bạch Thị Thanh Hà

Kinh nghiệm của Trung Quốc và Hàn Quốc về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và bài học rút ra đối với Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể đối với tài nguyên này. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc từ đó đề xuất những gợi ý cho Việt Nam trong việc khai thác các nguồn lực tài chính từ đất đai là việc làm có ý nghĩa trong quá trình đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 và đô thị hóa theo hướng bền vững.

English Summary:

Từ khóa: nguồn lực tài chính, đất đai, kinh nghiệm, quy hoạch đất đai.

Số lượt đọc: 519 - Số lượt tải về: 1005

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm