Ths Nguyễn Ánh Nguyệt

Hạn chế của chính sách về vốn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Chính sách về vốn thay đổi sẽ là sự ảnh hưởng không nhỏ đối với bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cũng vậy (DNBH). Sự thay đổi này được thể hiện rõ từ Nghị định 73/2016/NĐ-CP đến Nghị định 46/2007/NĐ-CP. Từ Nghị định 43 có hiệu lực, sau đó là Nghị định 46, nay là Nghị định 73, qui mô vốn của các DNBH phi nhân thọ có sự thay đổi đáng kể, và sự ảnh hưởng như thế nào bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

Từ khóa: ảo hiểm phi nhân thọ, chính sách vốn, doanh nghiệp bảo hiểm.

Số lượt đọc: 108 - Số lượt tải về: 77

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm