Ths. Ngô Thị Hương Thảo

Tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 17

Tóm tắt tiếng Việt:

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 nước ta có 534.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, trong đó có 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 5 năm qua, số lượng doanh nghiệp tư nhân giải thể và thành lập mới đều rất lớn, mỗi năm có khoảng 17.000 doanh nghiệp thành lập mới và 10.000 doanh nghiệp giải thể, như vậy mỗi năm có 7.000 doanh nghiệp tăng thêm. Theo số liệu của Cục Phát triển doanh nghiệp năm 2017, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế. Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng doanh nghiệp của cả nước, và đóng góp quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhưng doanh nghiệp tư nhân đang bị “yếu thế” trước doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tiếp cận vốn tín dụng và các nguồn lực. Các doanh nghiệp tư nhân đang rất cần vốn để sản xuất kinh doanh song hiện 90% số doanh nghiệp đang "đói vốn", huy động vốn từ thị trường tài chính rất khó khăn do nội lực hạn chế. Vì vậy, khi có nhu cầu đầu tư, doanh nghiệp tư nhân phải tìm đến những nguồn như vay người thân, vay ngoài với lãi suất và rủi ro cao. Tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng là một giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp tư nhân nước ta hiện nay.

English Summary:

According to statistics from the Ministry of Planning and Investment, in 2018 our country has 534,000 active private enterprises dynamic, of which 97% are small and medium enterprises. In the past 5 years, the number of private enterprises has solved Both new and established are very large, each year there are about 17,000 newly established enterprises and 10,000 businesses industry dissolved, so every year 7,000 businesses increased. According to the Department of Business Development In 2017, private enterprises contributed 43.22% of GDP and 39% of investment capital for the entire economy sacrifce. Although accounting for a large proportion in the number of enterprises in the whole country, and making important contributions in national economy, but private enterprises are “weak” to state-owned enterprises and Foreign-invested enterprises in accessing credit capital and resources. Private businesses are in desperate need of capital for production and business but currently 90% of businesses are "hungry for capital" capital mobilization from the fnancial market is very diffcult due to limited internal resources. Therefore, when there is demand for investment and business private businesses must look to sources such as borrowing relatives, borrowing with interest and high risks. Access to bank credit is an effective solution to remove diffculties in capital for businesses private industry in our country today

Từ khóa: vốn tín dụng, doanh nghiệp tư nhân, credit capital, private enterprises

Số lượt đọc: 287 - Số lượt tải về: 202

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm