Ths. Bùi Thị Minh Nguyệt, TS. Lê Thị Nhung

Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành Bất động sản Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 492 - Số lượt tải về: 807

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm