Ths Hoàng Thu Hà

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NGÀNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trên cơ sở xây dựng hình thành chính quyền điện tử, với mục tiêu chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước đến năm 2020 hình thành Kho bạc điện tử trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, việc hình thành và phát triển theo đúng lộ trình của ngành Kho bạc điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự tham gia của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, yếu tố con người… Với mục tiêu sẽ cung cấp nhiều thủ tục hành chính, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng đồng thời đảm bảo tính bảo mật thông tin. Dựa vào tình hình thực tế triển khai các dịch vụ công trực tuyến của ngành Kho bạc, Tác giả bài viết nêu ra một số thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai, đồng thời đề xuất một số giải pháp hợp lý phù hợp với xu hướng cải cách thủ tục hành chính hiện nay

English Summary:

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính, kho bạc điện tử, dịch vụ công trực tuyến…

Số lượt đọc: 349 - Số lượt tải về: 181

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm