Ths Nguyễn Ánh Nguyệt

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VỐN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM - MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Kinh doanh bảo hiểm là loại hình kinh doanh đặc biệt bởi có chu trình kinh doanh ngược, phí bảo hiểm được thu trước còn trách nhiệm bồi thường và trả tiền bảo hiểm phát sinh sau thời điểm thu phí, chính vì vậy trong quá trình kinh doanh luôn có một lượng vốn lớn tạm thời nhàn rỗi trong các DNBH phi nhân thọ. Để bảo toàn và phát triển vốn, các DNBH phi nhân thọ đã sử dụng các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư. Tuy nhiên, chính sách đầu tư vốn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

English Summary:

Từ khóa: chính sách đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ

Số lượt đọc: 250 - Số lượt tải về: 207

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm