TS. Phạm Thái Hà

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 12

Tóm tắt tiếng Việt:

Nhân lực là yếu tố quyết định đến thành công và tiến bộ của mỗi quốc gia, trong đó trình độ phát triển nguồn nhân lực là thước đo chủ yếu đánh giá mức độ tiến bộ xã hội, công bằng và phát triển bền vững. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Nam khẳng định phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá của quá trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời là nền tảng phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập

English Summary:

Human resource is the decisive factor for the success and progress of each country, in which the level of development Human resources area key measure of social progress, equity and sustainable development. In the socio-economic development strategy for the period 2011-2020, Vietnam affrmed its developing-human resource is the breakthrough of the process of changing the socio-economic development model of the country; the foundation for sustainable development and increased national competitive advantage in the integration process

Từ khóa: chất lượng nguồn nhân lực, ngân hàng thương mại, nhân lực chất lượng cao, human resources, human resource development

Số lượt đọc: 348 - Số lượt tải về: 235

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm