Ths Trần Thị Lương

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Lĩnh vực: Corporance Finance

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) quốc gia, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh (MTKD); tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, kinh doanh. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Bài viết sẽ phân tích rõ hơn một số mục tiêu và giải pháp cụ thể về vấn đề này.

English Summary:

Từ khóa: Từ khóa: môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp.

Số lượt đọc: 322 - Số lượt tải về: 232

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm