PGS. TS. Vũ Trụ Phi, Ths. Vũ Thị Như Quỳnh

THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN BIỂN NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết phân tích thực trạng hoạt động và thực trạng tài chính của các công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nhà nước cổ phần hóa thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018. Tác giả chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng xấu về tài chính của các công ty nói trên đồng thời đề xuất một số biện pháp khắc phục khó khăn tài chính đó trong những năm tới. •

English Summary:

Từ khóa: Từ khóa: công ty vận tải biển; công ty vận tải biển nhà nước cổ phần hóa; tình trạng khó khăn về tài chính.

Số lượt đọc: 371 - Số lượt tải về: 232

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm