Ths. Phan Phạm Chi Mai, TS. Nguyễn Thế Anh

ỨNG DỤNG THỊ TRƯỜNG SỐ VÀ FARM - FINTECH ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 4.0

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, mở đường cho các lĩnh vực khác có bước chuyển tương ứng, trong đó có nông nghiệp. Nông nghiệp 4.0, sự phát triển diễn ra đồng thời với phát triển của thế giới về công nghiệp 4.0, là giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối internet (IoT), công nghệ đèn LED, các thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại (Farm - FinTech) thông minh... Tuy nhiên, mức độ áp dụng mới chỉ là sơ khai, đặc biệt nền tảng về thị trường số và công nghệ tài chính trong trang trại (Farm - FinTech) còn chưa được chú ý. Bài viết nêu kinh nghiệm ứng dụng này ở một số nước trên thế giới và rút ra khuyến nghị cho Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: nông nghiệp 4.0; farm - fintech; thị trường số; tài khoản thanh toán

Số lượt đọc: 673 - Số lượt tải về: 326

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm