Doãn Thị Khánh Trinh, TS. Lý Lan Yên

Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất các tập đoàn tư nhân Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Việc lập và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất là một công việc khó khăn cho kế toán tại các tập đoàn tư nhân nói riêng, các tập đoàn kinh tế nói chung. Mặc dù, đã có những quy định về hướng dẫn trình bày và lập thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất nhưng khi triển khai thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc. Để giúp cho kế toán các tập đoàn có thể thực hiện tốt hơn những quy định và có những “sản phẩm” hữu ích cho người sử dụng, bài viết này sẽ trình bày quy trình thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn tư nhân. Với mục đích như vậy, bài viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu truyền thống để thực hiện, trình bày và chuyển tải những ý tưởng, giải pháp tới người đọc, người thực hiện công tác kế toán hợp nhất Báo cáo tài chính tại các tập đoàn tư nhân nói riêng các tập đoàn kinh tế nói chung trong 3 nội dung cơ bản

English Summary:

Từ khóa: báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn tư nhân.

Số lượt đọc: 267 - Số lượt tải về: 199

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm