PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Chính sách tài khóa 2018 và một số định hướng chính sách năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 5

Tóm tắt tiếng Việt:

Năm 2018, nhiệm vụ tài chính - ngân sách được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều tiến triển tích cực. Kết quả tăng trưởng kinh tế thế giới trong 3 quý đầu năm cho thấy có xu thế khả quan khi kinh tế Mỹ và một số nước mới nổi Ấn Độ, Nga,… có mức tăng trưởng khá. Kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, tăng trưởng kinh tế năm 2018 được dự báo vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%) khi tăng trưởng kinh tế trong ba quý đầu năm đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây. Ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,78%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2012-2018, đóng góp 0,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6,37%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất 8 năm qua; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt (IIP trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng 10,6% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây),…

English Summary:

In 2018, the fnancial and budgetary tasks are carried out in the context of the world and domestic economy. There are many positive developments. The results of world economic growth in the frst 3 quarters shown a trend positive when the US economy and some emerging countries India, Russia,... have a good growth rate. Macroeconomic domestic stability, economic growth in 2018 is forecast to exceed the target set by the National Assembly (6.7%) when Economic growth in the frst three quarters reached 6.98% compared to the same period last year and was the highest increase of 9 months since 2011. Agriculture continues to confrm a clear recovery trend defnition when reaching an increase of 2.78%, is the highest increase of 9 months in the period 2012-2018, contributing 0.36 points a percentage of the overall increase in the total value of the economy; The fsheries sector achieved good results good with an increase of 6.37%, also the highest growth rate in the past 8 years; Industrial production continues only maintain good growth rate (IIP in the frst 9 months of 2018 increased by 10.6% over the same period, much higher than the level increase in the same period in recent years),...

Từ khóa: chính sách tài khóa, định hướng chính sách, fscal policy, policy orientation

Số lượt đọc: 403 - Số lượt tải về: 256

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm