PGS. TS. Chúc Anh Tú

Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 716 - Số lượt tải về: 413

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm