TS. Lã Thị Lâm

Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 5

Tóm tắt tiếng Việt:

Áp lực tăng lãi suất là điều khó có thể tránh khỏi trong năm 2019. Tuy nhiên trên thực tế, lãi suất tín dụng ngân hàng có tăng hay không và mức độ tăng như thế nào còn tùy thuộc nhiều vào quan điểm, mục tiêu và nghệ thuật điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước những yêu cầu của Chính phủ, cũng như kết quả tái cơ cấu tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) mà trọng tâm là xử lý nợ xấu.

English Summary:

Increasing interest rate level seems inevitable in 2019. However, the possibility and magnitude remain debatable because they depend on many factors. Key factors are SBV’s goals and its ability to regulate monetary policy in response to the requirements of the Government. Another important factor could be commercial banks’ restructuring process, which focuses on clearing bad debts.

Từ khóa: lãi suất tín dụng ngân hàng, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu, bank credit interest rate; state bank; commercial bank; handoling bad debts

Số lượt đọc: 244 - Số lượt tải về: 223

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm