TS. Nguyễn Minh Thành, TS. Thái Bá Công

Ảnh hưởng của CMCN 4.0 tới chương trình, nội dung và công nghệ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Học viện Tài chính: Dự báo và những khuyến nghị

Lĩnh vực: Vấn đề hôm nay

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 71

Tóm tắt tiếng Việt:

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra xu hướng ảnh hưởng của CMCN 4.0 tới ngành nghề kế toán. Theo đó, công việc kế toán sẽ được hỗ trợ rất nhiều bởi yếu tố công nghệ. Người hành nghề kế toán được đòi hỏi nhiều ở các kỹ năng quản trị doanh nghiệp hơn là kỹ năng liên quan tới BCTC như trước đây. Học viện Tài chính luôn là cơ sở đào tạo kế toán dẫn đầu của cả nước. Đứng trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của công nghệ trong cuộc CMCN 4.0, Học viện Tài chính phải đối diện với nhiều thách thức về đào tạo kế toán. Nghiên cứu này nhằm chỉ ra những thách thức đó, đồng thời đề xuất những khuyến nghị đổi mới chương trình, nội dung và công nghệ đào tạo kế toán tại Học viện Tài chính.

English Summary:

Previous researchs showed the trend of effect of Industrial Revolution 4.0 on accounting profession/career. Whereby, accountant profession/career will be asissted so much by technology. The accountants will be requested to have more business management skills than fnancial statements skills than ever before. Academy of Finance has been known as one of the most famous accounting training centers in Vietnam. In the context of strongly and speedly development of Industrial Revolution 4.0, Academy of Finance is facing to many challenges in accounting training. The objectives of this research are indicating these challenges and proposing imlication that related to program, content and technology used in accounting training of Academy of Finance

Từ khóa: CMCN 4.0, đào tạo kế toán, industrial revolution 4.0, accounting training

Số lượt đọc: 265 - Số lượt tải về: 203

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm