Ths. Nguyễn Thị Vân Anh, TS. Bạch Thị Thanh Hà

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 63

Tóm tắt tiếng Việt:

Nếu tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc năm 1981 mới chỉ đạt 48,7 triệu nhân dân tệ (NDT) thì đến năm 1985 đã đạt 65,5 triệu NDT. Tại thời điểm 7/2018, quy mô thị trường trái phiếu Trung Quốc là 68,8% GDP (thị trường TPCP chiếm 49,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ dư nợ TPDN Trung Quốc chiếm 19% GDP). Để đạt được những kết quả đó là nhờ những cải tiến đổi mới liên tục trong cơ chế chính sách ở Trung Quốc. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam thời gian qua cũng đã có sự cải thiện đáng kể khi gia tăng cả về quy mô, loại hình trái phiếu huy động v.v... tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn thay thế cho hệ thống tín dụng. Bài viết này sẽ đề cập đến một số giải pháp hữu ích cho Việt Nam đúc rút từ kinh nghiệm phát hành trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc.

English Summary:

If the total value of Chinese corporate bonds issued in 1981 was only 48.7 million yuan, then in 1985 it reached 65.5 million yuan. At the time of 7/2018, the Chinese bond market size was 68.8% of GDP (Government bond market accounted for 49.8% of the gross domestic product (GDP), the ratio of outstanding debt of Chinese corporate bonds accounted for 19% of GDP). To achieve those results is due to continuous innovation improvements in Chinese policy. Vietnam corporate bond market in the past time has also improved signifcantly when increasing both in size and type of mobilized bonds, etc. However, it has not achieved the goal of becoming a commander medium and long-term capital replacements for the bank credit system. This article will mention some useful solutions for Vietnam to draw from the experience of issuing Chinese corporate bonds

Từ khóa: thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc, chính sách, huy động vốn trái phiếu, Chinese corporate bond market, policy, bond capital mobilization

Số lượt đọc: 798 - Số lượt tải về: 414

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm