Ths. Lê Xuân Tình

Giải pháp phát triển các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 59

Tóm tắt tiếng Việt:

Hiện nay, nước ta đã và đang tham gia đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bên cạnh đó cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

Currently, our country has been participating in the negotiation and signing of many free trade agreements, especially new free trade agreements. Besides, the industrial revolution 4.0 is going to create opportunities and challenges for Vietnamese businesses. Vietnamese feed producers are also not out of that trend. The article will clarify this issue

Từ khóa: thức ăn chăn nuôi, CN 4.0, năng lực cạnh tranh, animal feed, industry 4.0, competitiveness

Số lượt đọc: 323 - Số lượt tải về: 207

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm