Ths. Nguyễn Quốc Việt

Nhiệm vụ, tiêu chí của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 56

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng (DVNH) ngày càng cao, nhất là DVNH bán lẻ. Mục tiêu của DVNH bán lẻ là khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các dịch vụ thường đơn giản, dễ thực hiện và thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi và tài khoản, vay vốn mua xe hơi, nhà, mở thẻ tín dụng, do vậy đây đang được coi là xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM)… trong khuôn khổ bài viết nêu một số nhiệm vụ, tiêu chí của phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL)

English Summary:

In the market economy, the demand for banking services (DFBS) is increasing, especially retail banking services. The goal of retail DFBS is individual, household, small and medium-sized customers, so services are simple, easy to implement and regular, focusing on deposit and account services, buying loans car, house,credit card opening, so this is considered an indispensable trend of commercial banks... in the framework of the article stating some tasks and criteria of developing the translation retail banking

Từ khóa: ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, retail banking, retail banking services

Số lượt đọc: 226 - Số lượt tải về: 182

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm