Ths. Nguyễn Bảo Ngọc

Tính vị chủng trong tiêu dùng và những yếu tố tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 52

Tóm tắt tiếng Việt:

Tính vị chủng trong tiêu dùng không còn là một chủ đề mới mẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đang phát triển như Việt Nam, việc tham gia vào các tổ chức quốc tế dẫn tới việc sản phẩm ngoại nhập tràn vào Việt Nam. Với mục tiêu nghiên cứu về tính vị chủng và các yếu tố tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội tại Việt Nam, ở pha 1, tác giả đề xuất khung nghiên cứu bao gồm: tính vị chủng trong tiêu dùng, chủ nghĩa vật chất, lý thuyết hành vi có kế hoạch có tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội tại Việt Nam với phương pháp nghiên cứu (dự kiến) là định lượng. Pha 2 dự kiến trình bày các yếu tố tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội với kết quả phân tích hồi quy và hệ số tương quan

English Summary:

The strain in consumption is no longer a new topic. However, in the developing context like Vietnam, the participation in international organizations has led to the influx of imported products into Vietnam. With the aim of studying the taste characteristics and the factors affecting the intention to consume goods in Vietnam, in phase 1, the author proposed a research framework including: taste in consumption, materialism. Qualitative, planned behavioral theory has an impact on the intention to consume internal goods in Vietnam with the research method (expected) as quantitative. Phase 2 is expected to present factors affecting consumer intent with internal results of regression analysis and correlation coeffcient

Từ khóa: tính vị chủng trong tiêu dùng, sự thù hằn dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa vật chất, lý thuyết hành vi hợp lý (TPB), ý định tiêu dùng hàng nội, racial taste, national hatred, patriotism, materialism, theory of planned behavioral (TPB), intention to consume domestic goods

Số lượt đọc: 562 - Số lượt tải về: 245

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm