Ths. Lê Mạnh Thắng

Đa dạng hóa các công cụ quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 44

Tóm tắt tiếng Việt:

Với bối cảnh hiện nay, chất lượng dịch vụ được xem như thế mạnh chủ yếu tạo ra sự khác biệt tiên tiến để vượt trên đối thủ, và là lợi thế cạnh tranh lâu dài đối với mỗi ngân hàng thương mại. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, sự đa dạng hóa sản phẩm và các yếu tố cạnh tranh khác có thể được các ngân hàng thương mại nhanh chóng nắm bắt và học theo nhưng chất lượng dịch vụ thì không thể dễ dàng “bắt chước” một sớm một chiều do còn phụ thuộc vào yếu tố con người, văn hóa và hệ thống quản lý. Bài viết sẽ đi sâu phân tích và làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

With the current context, quality of service is seen as a major strength that makes a difference for each commercial bank. Especially the application of information technology, product diversifcation and other competitive factors can be quickly grasped and learned by commercial banks, but the quality of services cannot be easily “captured.” Imitating one-way soon depends on human factors, culture and management system. The article will analyze and clarify this issue more clearly

Từ khóa: chất lượng dịch vụ, công cụ quản lý, ngân hàng thương mại, quality of service, management tools, commercial banks

Số lượt đọc: 254 - Số lượt tải về: 214

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm