Ths. Ngô Thị Hương Thảo

Thị trường chứng khoán - Giải pháp huy động vốn cho phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 41

Tóm tắt tiếng Việt:

Trên con đường đổi mới của đất nước hơn 30 năm qua, hệ thống thị trường tài chính tiền tệ đã và đang ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong thành công đó có đóng góp không nhỏ của thị trường chứng khoán trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Sau 22 năm vận hành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam với tư cách là một kênh huy động vốn quan trọng trên thị trường tài chính đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân ngày càng phát triển năng động và hiệu quả. Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) với chủ trương: Kiên quyết xóa bỏ mọi rào cản, “cởi trói” để kinh tế tư nhân phát triển trở thành “động lực” của nền kinh tế. Nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, kinh tế tư nhân đã khởi sắc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra nhiều việc làm trong nền kinh tế. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố gây khó khăn, hạn chế vai trò động lực của kinh tế tư nhân mà vấn đề gỡ nút thắt về vốn cho kinh tế tư nhân vẫn là bài toán nan giải. Kinh tế tư nhân đang rất cần vốn mà nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại khi tiếp cận lại gặp trở ngại, trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang khởi sắc. Bởi vậy, thị trường chứng khoán là một giải pháp nhằm huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế tư nhân hiện nay ở nước ta.

English Summary:

On the way of reforming the country over the past 30 years, the system of fnancial and monetary markets has been increasingly improved in a modern way, making an important contribution to Vietnam’s socio-economic development achievements. In that success, there is a signifcant contribution of the stock market in providing capital to the economy. After 22 years of operation and development, Vietnam’s stock market becomes an important capital mobilization channel on the fnancial market to be force for the private sector to develop more dynamically and effectively. However, there are many factors that make it diffcult and limit the role of the private sector’s economic motivation. The private economy is in desperate need of capital, but the access to credit from commercial banks is diffcult. The stock market is a solution to mobilize medium and long-term capital for the current private economic development in our country

Từ khóa: thị trường chứng khoán, huy động vốn, stock market, capital mobilization

Số lượt đọc: 318 - Số lượt tải về: 198

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm