Ths. Phạm Minh Đức

Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 37

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu đánh giá tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 25 doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009-2017. Bằng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng, kết quả cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bài viết cũng hệ thống tổng quan các nghiên cứu liên quan đến cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Đồng thời, tiếp cận dưới góc độ tài chính, bài viết tiến hành phân tích thực nghiệm để kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp VLXD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

English Summary:

The research evaluates the impact of capital structure on business performance of 25 listed construction materials enterprises on Vietnam stock market in the period of 2009-2017. By regression method with panel data, the results show that the high fnancial leverage negatively affects the business performance of listed construction materials enterprises. The paper also provides a literature review of researches related to capital structure and business performance of enterprises.

Từ khóa: cơ cấu nguồn vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp vật liệu xây dựng, capital structure, business performance, construction materials enterprises

Số lượt đọc: 344 - Số lượt tải về: 234

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm