TS. Ngô Thị Kim Hòa

Đánh giá tác động cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 31

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết. Mẫu nghiên cứu được chọn bao gồm 75 doanh nghiệp xây dựng niêm yết trong giai đoạn 2010-2017. Nghiên cứu chỉ ra tác động có ý nghĩa thống kê của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết

English Summary:

Within the scope of the article, the author studies the impact of capital structure on business performance of listed construction enterprises. The selected sample includes 75 listed construction businesses in the period of 2010-2017. The study shows a statistically signifcant impact of factors affecting business performance of listed construction enterprises

Từ khóa: cơ cấu nguồn vốn; hiệu quả kinh doanh; doanh nghiệp xây dựng niêm yết, capital structure; business effciency; listed construction enterprises

Số lượt đọc: 308 - Số lượt tải về: 231

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm