Ths. Nguyễn Bảo Ngọc, TS. Nguyễn Bình Minh

Ứng dụng lý thuyết hành vi hợp lý và chủ nghĩa vật chất trong nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh tại Hà Nội

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 27

Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng và xác định các nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và lý thuyết chủ nghĩa vật chất. Mô hình nghiên cứu và các thang đo được xây dựa trên các lý thuyết, các nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu được dùng là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh: thái độ với tiêu dùng xanh, chuẩn mực chủ quan về tiêu dùng xanh, kiểm soát hành vi và khía cạnh trung tâm

English Summary:

The objective of this study is to develop and identify factors that influence green consumer intent based on theory of planned behavioral (TPB) and materialism theory. Research models and scales are based on domestic and foreign theories and studies. The research method used is quantitative method. The research results show that there are four factors that influence green consumption intent: attitudes to green consumption, subjective standards of green consumption, control of behavior and central aspects.

Từ khóa: lý thuyết hành vi có kế hoạch; chủ nghĩa vật chất; tiêu dùng xanh, theory of planned behavioral; materialism; green consumption

Số lượt đọc: 375 - Số lượt tải về: 181

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm