TS. Phạm Thái Hà

Phát triển dịch vụ của ngân hàng thương mại hiện nay

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 18

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong những năm gần đây, chính sách của Việt Nam đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động dịch vụ ngân hàng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của người sử dụng. Với bối cảnh đó, dịch vụ ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, hội nhập kinh tế toàn cầu, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định, bài viết sẽ làm rõ hơn về những tồn tại và đưa ra một vài giải pháp cho vấn đề này

English Summary:

In recent years, Vietnam’s policy has created favorable conditions and environment for developing banking services to meet the increasingly diverse and needs of users. With that context, banking services have made positive changes in quantity and quality, meeting the demand of production, consumption and social life, contributing to boosting economic growth in the direction of industrialization and modernization, global economic integration. However, there are still certain limitations, the article will clarify the problems and give some solutions to the this problem

Từ khóa: ngân hàng thương mại, công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ, commercial banks, information technology, service development

Số lượt đọc: 279 - Số lượt tải về: 201

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm