TS. Trần Quốc Thịnh

Đề xuất phương thức hội tụ cho Việt Nam đáp ứng hội nhập chuẩn mực kế toán quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 9

Tóm tắt tiếng Việt:

Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải sử dụng ngôn ngữ kế toán chung nhằm giúp đảm bảo thông tin có thể so sánh trên phạm vi quốc tế. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu và ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia nên đã hình thành một số mô hình hội tụ toàn bộ, tiệm cận và từng phần nhằm phù hợp với điều kiện riêng có của mỗi quốc gia. Bài viết trên cơ sở khảo sát các chuyên gia để tổng hợp, phân tích nhằm đánh giá các phương thức hội tụ của các quốc gia trong khu vực kết hợp phân tích những điều kiện riêng có của Việt Nam nhằm đề xuất mô hình hội tụ từng phần phù hợp với đặc điểm riêng của quốc gia cũng như đáp ứng xu hướng phát triển và hội nhập kế toán khu vực và quốc tế

English Summary:

Globalization of the world economy requires nations to use a common accounting language to help ensure comparable information on an international scale. This is a global problem and affects the interests of nations, so it has formed a number of convergence methods, asymptotically and in part, to suit each country’s specifc conditions. The paper is based on the survey experts so that the synthesis, analysis and evaluation the convergence mathods of countries in the region combining the analysis of Vietnam’s unique conditions in order to propose a partial convergence method consistent with the country as well as meet the trend of regional and international development and integration

Từ khóa: hội tụ kế toán, kế toán quốc tế, kế toán Việt Nam, convergence of accounting, international accounting, Vietnamese accounting

Số lượt đọc: 471 - Số lượt tải về: 300

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm