CN. Nguyễn Văn Trưởng, PGS. TS. Hà Minh Sơn

Phát triển sản phẩm thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 72

Tóm tắt tiếng Việt:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, thị trường ngân hàng và dịch vụ tài chính ở Việt Nam cũng đã có nhiều bước tiến đáng kể từ những năm đầu thế kỉ 21. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế, các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ tài chính - ngân hàng, dịch vụ tín dụng... có vai trò ngày càng quan trọng, góp phần làm cầu nối giúp các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tài chính, giúp các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro, phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Ở Việt Nam, chất lượng sản phẩm thông tin tín dụng đã không ngừng được tăng lên, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế chưa đáp ứng được sự kì vọng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết này đã nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan đến sự phát triển sản phẩm thông tin tín dụng.

English Summary:

Along with the development of the world economy, the banking and fnancial services market in Vietnam has also made signifcant progress since the early years of the 21st century. Especially in the context of integration and strengthening international economic cooperation, services and activities of fnancial support - banking, credit services... play an increasingly important role, contributing to help bridge economic organizations and enterprises access to fnancial resources, help commercial banks minimize risks, develop their business activities. In Vietnam, the quality of credit information products has been constantly increased, but there are still many shortcomings that do not meet expectations. To better understand the above issue, this article has studied and presented the content related to the development of credit information products.

Từ khóa: thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng, phát triển sản phẩm thông tin tín dụng, credit information, credit information products, credit information product development

Số lượt đọc: 407 - Số lượt tải về: 204

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm