Đặng Minh Tuân, Phạm Văn Cà

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 66

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch của hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phương pháp phân tích nhân tố và hồi quy tuyến tính được sử dụng để kiểm định mô hình thực nghiệm đề xuất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tám yếu tố có ảnh hưởng tính minh bạch hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, bao gồm: (i) quy định pháp lý về kế toán, (ii) hành vi của nhà quản trị, (iii) chính sách thuế, (iv) quy mô doanh nghiệp, (v) phần mềm kế toán, (vi) tổ chức kiểm toán, (vii) hệ thống kế toán, (viii) năng lực kế toán.

English Summary:

The study was conducted to identify different factors affecting the transparency of the fnancial reporting system of Tra Vinh province enterprises. The methodology of factor analysis and linear regression were used to test suggested experimental models. The fndings indicated the eight key factors affecting greatly transparent fnancial reporting system of Tra Vinh province companies, including: (i) Accounting legal regulations, (ii) Administrator behavior, (iii) Tax policy, (iv) frm size, (v) Accounting software, (vi) Auditing organization, (vii) Accounting system, (viii) Accounting staff capacity.

Từ khóa: báo cáo tài chính, phần mềm kế toán, tổ chức kiểm toán, fnancial reporting, accounting software, accounting software

Số lượt đọc: 608 - Số lượt tải về: 329

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm