PGS. TS. Chúc Anh Tú

Nhận diện doanh nghiệp siêu nhỏ và việc áp dụng chế độ kế toán

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 59

Tóm tắt tiếng Việt:

Xác định loại hình, quy mô doanh nghiệp để áp dụng chế độ kế toán nhằm đảm bảo tính hiệu quả, yêu cầu cung cấp thông tin là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay, nhất là trong điều kiện tăng cường áp dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, yêu cầu hỗ trợ về thông tin; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; hỗ trợ lệ phí môn bài; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán... là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay

English Summary:

Determining the type and size of enterprises to apply the accounting system to ensure the effectiveness and requirement of providing information is essential in the current conditions, especially in the context of enhancing the application of technology. information. Besides that, requests for information support; counseling support; supporting human resource development; support business registration, business information disclosure; support for license fees; advising, guiding tax administrative procedures and accounting regimes... are essential requests in the current period

Từ khóa: doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, small and medium enterprises, micro enterprises, micro enterprises accounting system

Số lượt đọc: 682 - Số lượt tải về: 321

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm