Đỗ Thị Dung

Những quan hệ kinh tế trong các tổng công ty nhà nước có ảnh hưởng tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 55

Tóm tắt tiếng Việt:

Ngày nay xã hội phát triển thì kinh tế phát triển theo các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam được hình thành chủ yếu từ việc chuyển đổi và tổ chức lại các tổng công ty nhà nước theo quyết định của Chính phủ. Do vậy, mô hình công ty mẹ - công ty con, hay mô hình tổng công ty nhà nước được mở rộng không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Bài viết đề cập tới các mối quan hệ kinh tế trong các tổng công ty, mối liện hệ giữa các công ty con với công ty mẹ đồng thời nêu thực trạng giữa cách lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong mô hình Tổng công ty Nhà nước và đơn vị thành viên và Công ty mẹ - công ty con. Kết quả là đã nêu ra được các mối quan hệ giữa tổng công ty với các đơn vị thành viên cũng như giữa công ty mẹ và công ty con, chỉ ra được những điểm bất lợi và có lợi giữa hai mô hình này dẫn đễn việc lập và trình bày báo cáo tài chính khác nhau, đồng thời đưa ra những tồn tại và cách khắc phục của việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - con.... Do đó cần đòi hỏi các mô hình cần phải nỗ lực không ngừng nâng cao phát huy các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm để hiệu quả trong việc lập báo cáo tài chính

English Summary:

Today society and the economy develop, state - owned groups in Vietnam are formed mainly from the transformation and reorganization of state corporations according to the Government decision. So model of parent company - subsidiary and state - owned corporation have been extending not only in domestic but also abroad. This article writes about economic relation in corporations, the relationship between subsidiaries and parent companies and the situation between the preparation and presentation of consolidated fnancial statements in the group model. As a result, it mentions the relationship between the corporation and its members as well as between the parent company and its subsidiaries and the disadvantages and advantages of both models that leads to the preparation and presentation of different fnancial statements. At the same time, it refer to shortcomings and remedies of preparing and presenting the consolidated fnancial statements of two models. Therefore, it is necessary to promote advantages and limit disadvantages to increase effciency in preparing and presenting fnancial statements

Từ khóa: báo cáo tài chính hợp nhất; tổng công ty; nhà nước; công ty mẹ; công ty con, consolidated fnancial report; corporations; state; parent company; subsidiaries

Số lượt đọc: 290 - Số lượt tải về: 274

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm