Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bàn luận về chuẩn mực kế toán quốc tế IaS 40 về bất động sản đầu tư với quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam VaS 05 và Thông tư 200

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 51

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết đi sâu vào bàn luận sự khác biệt về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 40 về bất động sản đầu tư với quy định trong Thông tư 200 cũng như VAS 05, và đưa ra một số ý kiến nhằm vận dụng IAS 40

English Summary:

The article delves into discussing the differences in IAS 40 international accounting standards for investment properties with the provisions of Circular 200 as well as VAS 05, and gives some ideas to apply IAS 40

Từ khóa: IAS 40, VAS 05

Số lượt đọc: 600 - Số lượt tải về: 249

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm