TS. Lê Thị Nhung

Ứng dụng phương pháp định lượng xác định chi phí vốn cổ phần của các công ty cổ phần xi măng niêm yết ở Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 48

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy ước lượng hệ số beta và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn xác định chi phí vốn cổ phần của các công ty cổ phần xi măng niêm yết ở Việt Nam dựa trên mẫu dữ liệu về giá cổ phiếu của các doanh nghiệp, chỉ số VN-INDEX trên thị trường chứng khoán Việt Nam và tỷ suất sinh lời trái phiếu Chính phủ. Kết quả mặc dù có những hạn chế do phụ thuộc vào dữ liệu thị trường, song vẫn có những ý nghĩa nhất định đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định

English Summary:

Research builds the regression model for mestimating beta and applies the capital asset pricing model which determines the cost of equity of cement listed companies in Vietnam based on data of stock price of enterprises, VN-Index index on Vietnam stock market and Government bond yield rate. The results, though limited by their dependence on market data, have certain implications for corporate fnance executives in the decision making process

Từ khóa: chi phí vốn cổ phần, phương pháp định lượng, xi măng, the cost of equity, the quantity method, cement

Số lượt đọc: 314 - Số lượt tải về: 209

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm