Ths. Bùi Thị Hà, TS. Ngô Thị Kim Hòa

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 39

Tóm tắt tiếng Việt:

Doanh nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp lớn vào quá trình phát triển của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Bài viết sẽ phân tích nội dung lý luận về ảnh hưởng của các nhân tố đến cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất. Qua đó, đề xuất ý kiến liên quan đến chính sách cho quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp sản xuất.

English Summary:

Manufacturing enterprises play an important role in our economy, making a great contribution to its development. Improving the business effciency of manufacturing enterprises is one of the top goals in corporate governance and state management. The paper will analyze the content of the theory on the impact of factors on capital structure and business effciency in manufacturing enterprises. Thereby, recommendations on the corresponding policies for state management and manufacturing enterprise management are made.

Từ khóa: nhân tố ảnh hưởng; cơ cấu nguồn vốn; doanh nghiệp sản xuất, influencing factor; capital structure; manufacturing enterprises

Số lượt đọc: 342 - Số lượt tải về: 236

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm