Ths. Tạ Đình Hoà

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động - Nghiên cứu với các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 34

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu đánh giá tác động của một số nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của 17 doanh nghiệp ngành thép Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 2017. Bằng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy kinh doanh và chi tiêu vốn có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sử dụng VLĐ, còn tăng trưởng doanh số thì có tác động tích cực. Bài viết cũng hệ thống tổng quan về các nghiên cứu đã qua liên quan đến vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

English Summary:

The purpose of this study is to fnd the determinants that influence the effcieny of working capital management in 17 steel industry frms, Vietnam, for the period 2004-2010. Using unbalanced panel data, the results show that there is a negative impact of frm’s size, leverage, and captial expenditure on working capital management. Sales growth, conversely, has a positive influence. The study also reviews literature related to working capital management

Từ khóa: vốn lưu động, doanh nghiệp ngành thép, dữ liệu bảng, working capital, steel frms, panel data

Số lượt đọc: 618 - Số lượt tải về: 265

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm