Ths. Đỗ Thị Thu Hiền, TS. Nguyễn Văn Sanh

Phương pháp luận tiếp cận vị thế của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 23

Tóm tắt tiếng Việt:

Đại hội Đảng lần thứ XII thừa nhận kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nhân tố nội lực trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Để cung cấp thêm cơ sở phương pháp luận xác định vị thế của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần nắm rõ nội hàm các khái niệm có quan hệ mật thiết với kinh tế tư nhân, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ sở tồn tại hiện thực khách quan của kinh tế tư nhân và mối quan hệ với kinh tế nhà nước trong nền kinh tế.

English Summary:

The 12th Party Congress acknowledges that the private economy is an important force in the socialist-oriented market economy. Private economy and the state economy are internal forces in building an independent and autonomous economy. In order to provide a more methodological basis for determining the position of the private economy in Vietnam today, we need to understand the content of concepts that are closely related to the private economy, typical of the economy. socialist-oriented market, the basis of objective reality of private economy and the relationship with the state economy in the economy.

Từ khóa: phương pháp luận, kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường, methodology, private economy, market economy

Số lượt đọc: 471 - Số lượt tải về: 214

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm