Ths. Trần Cảnh Toàn

Phát triển thị trường mua bán nợ xấu - Giải pháp tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 16

Tóm tắt tiếng Việt:

Việc phát triển thị trường mua bán nợ, đặc biệt là thị trường mua bán nợ xấu sẽ giúp khai thông dòng vốn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại (NHTM) vượt qua khó khăn. Đây được coi là giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM ở Việt Nam.

English Summary:

Developing markets for debts, especially market for non - performing loans will enable the capital to flow as well as provide opportunities for companies and commercial banks to overcome diffculties, which is considered as important solutions for restructuring banking system in Vietnam.

Từ khóa: nợ xấu, thị trường mua bán nợ, xử lý nợ xấu, non - performing loan, market for debts, non - performing treatment

Số lượt đọc: 264 - Số lượt tải về: 213

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm