PGS.TS. Vũ Thị Vinh, Phan Vũ Khánh Ly

Kinh tế tư nhân - Động lực của tăng trưởng, phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 9

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh tái cấu trúc, điều chỉnh phạm vi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Điều đó được thể hiện ở vai trò của kinh tế tư nhân, thành tựu trong thời gian qua và giải pháp để kinh tế tư nhân trở thành động lực của tăng trưởng kinh tế

English Summary:

During the Reform process of Vietnam’s economy, especially in restructuring period, private sector has become the driving force of the economic growth, adjusting the scope of stateowned enterprises’ activities. This can be seen in the role of private sector, its recent achievements and solutions for private economy to become the motivation of economy growth

Từ khóa: kinh tế tư nhân, vai trò của kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tư nhân, private sector, the role of private sector, private economy development

Số lượt đọc: 315 - Số lượt tải về: 207

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm