PGS.TS. Lê Thị Thanh

Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 5

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển thương mại điện tử dưới góc nhìn của nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay là đòi hỏi khách quan. Bài viết sẽ tìm hiểu rõ vấn đề này.

English Summary:

Researching to fnd solutions to build and legal system for developing e-commerce under the view of the digital economy in Vietnam today is objective. The article will fnd out about this issue.

Từ khóa: thương mại điện tử; kinh tế số; pháp luật về thương mại điện tử, e-commerce; digital economy; law on ecommerce

Số lượt đọc: 318 - Số lượt tải về: 222

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm