Ths. Hồ Quỳnh Anh

Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam - nhìn lại một chặng đường

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 70

Tóm tắt tiếng Việt:

Sau gần 30 năm thực hiện, hoạt động tái cấu trúc các DNNN tại Việt Nam được thực hiện liên tục và mạnh mẽ bắt đầu từ việc thay đổi định hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi hình thức pháp lý thông qua hoạt động cổ phần hoá (CPH), mua bán, sáp nhập, hợp nhất DN, cho đến hoạt động thoái vốn nhà nước tại các DNNN và các DN có VĐT nhà nước. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tiến trình tái cấu trúc các DNNN tại Việt Nam từ sau Đại hội Đảng VI (1986) đến nay thông qua ba giai đoạn. Tại mỗi giai đoạn, những thay đổi về mặt thể chế, chủ trương, cách thức và kết quả thực hiện sẽ lần lượt được tác giả chỉ ra. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số nhận định về hoạt động tái cấu trúc các DNNN trong vòng 5 năm tới

English Summary:

After nearly 30 years of implementation, the restructuring of SOEs in Vietnam has been carried out continuously and strongly starting from changing the orientation of economic development, changing the legal form through equity activities. goods (CPH), trade, merger, consolidation of enterprises, up to state divestment in SOEs and enterprises with stateowned enterprises. In this article, the author focuses on clarifying the process of restructuring SOEs in Vietnam after the Party VI Congress (1986) until now through three phases. At each stage, the institutional changes, guidelines, ways of implementation, and implementation results will be in turn indicated by the author. At the same time, the author also made some comments on the restructuring of SOEs within the next 5 years.

Từ khóa: tái cấu trúc, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước, restructuring, state-owned enterprises, equitization and state divestment

Số lượt đọc: 312 - Số lượt tải về: 204

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm