Ths. Hoàng Trung Đức

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến sự cân bằng tài chính của các doanh nghiệp ngành điện niêm yết

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 63

Tóm tắt tiếng Việt:

Nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp thông thường được sử dụng chủ yếu để tài trợ đầu tư hình thành tài sản dài hạn của doanh nghiệp, phần còn lại của nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời được sử dụng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Như vậy, phần chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên và tài sản dài hạn được gọi là nguồn vốn lưu động thường xuyên (ký hiệu là NWC) sẽ phản ánh mức độ phù hợp giữa thời gian đáo hạn của các nguồn tài trợ và thời gian mang lại lợi ích kinh tế của các tài sản tương đồng. Nguồn vốn lưu động thường xuyên sẽ phản ánh sự cân bằng về mặt tài chính và qua đó phản ánh mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Khi sự cân bằng tài chính được cải thiện sẽ làm cho rủi ro tài chính giảm xuống và giá trị doanh nghiệp gia tăng.

English Summary:

Long-term capital sources in business contain main purpose of fnancing long-term assests and the rest of long-term capital sources and the short-term capital sources are used for the aim of formation of short-term assests. Therefore, the difference between long-term capital source formulated net working capital (NWC). NWC will reflect the appropriateness between maturity of sources and time of economic beneft of similar properties. Through the analysis of net working capital, the fnancial balance and the fnancial risk will be clarifed signifcantly. Additionaly, the improvement in net working capital obviously results in the decrease in fnancial risk and increase frm value

Từ khóa: cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp điện, capital structure, electricity enterprises

Số lượt đọc: 281 - Số lượt tải về: 231

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm