TS Phạm Thị Hồng Nhung

Tăng cường tín dụng tiêu dùng hướng tới phát triển tài chính toàn diện

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 1 (198)-2020 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tại Việt Nam, tín dụng tiêu dùng đang được hệ thống ngân hàng sử dụng như một trong những công cụ trong việc phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững toàn diện và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Việc đa đạng hóa các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu tiếp cận của người dân được coi là một giải pháp trong chiến lược tài chính toàn diện quốc gia hướng đến mục tiêu phát triển bền vững được đưa ra trong chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

English Summary:

Từ khóa: tín dụng tiêu dùng, tài chính toàn diện, phát triển bền vững

Số lượt đọc: 557 - Số lượt tải về: 324

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm