PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

Kinh tế Việt Nam năm 2019 và biện pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 1 (198)-2020 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Kinh tế Việt Nam năm 2019 tương đối khởi sắc theo chiều hướng phát triển mạnh mẽ ở tất cả các phương diện. Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi toàn diện và vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2019 do Quốc hội đề ra. Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020 cần có những biện pháp kiên quyết và sát thực với nền kinh tế.

English Summary:

Từ khóa: thành tựu kinh tế 2019, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 2020.

Số lượt đọc: 856 - Số lượt tải về: 480

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm