Ths. Bùi Hữu Phú

Một số nguyên nhân cản trở việc triển khai các giải pháp tài chính phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tính đến tháng 10 năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc có 13 KCN đã và đang hoạt động với tổng quy mô là 2.653 ha, trong đó tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.880,5 ha. Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến nay các KCN trong tỉnh có tổng số 224 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 44 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư 15.070,51 tỷ đồng và 180 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 2.699,73 triệu USD. Tỷ lệ dự án đã và đang hoạt động là 82,6% (gồm 185 dự án); chỉ còn 17,4% hiện chưa hoạt động, bao gồm 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 21 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng và 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

English Summary:

Từ khóa: giải pháp tài chính, phát triển bền vững, khu công nghiệp

Số lượt đọc: 599 - Số lượt tải về: 293

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm