PGS.TS Đào Thị Minh Thanh, Ths. Nguyễn Quang Tuấn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Góc nhìn từ marketing

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Theo Ngân hàng Thế giới thì: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng theo cách có lợi cho doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của xã hội”. Do đó, để thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội cần đến một sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp và sự chung tay góp sức của các bộ phận chức năng. Với vai trò là một nhà quản trị marketing trong doanh nghiệp thì cần phải làm gì trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? Để giải quyết được câu hỏi nêu trên, chúng ta cần làm rõ bản chất của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; bản chất của marketing và quan điểm quản trị marketing hướng tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện như thế nào?

English Summary:

Từ khóa: trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp, quản trị marketing

Số lượt đọc: 842 - Số lượt tải về: 1338

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm